Good Photo to fotografia i wszystko co z nią związane. Good Photo to warsztaty, szkolenia, foto-ekspedycje, konkursy, czasopismo, galeria i wiele, wiele więcej.
Jeżeli tutaj jesteś znaczy to, że fotografia nie jest Ci obojętna!!! Zapraszamy na nową stroną Good Photo.

REGULAMIN KONKURSU GOOD PHOTO 2013

REGULAMIN KONKURSU

„GOOD PHOTO 2013”

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem konkursu jest Good Photo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 11/40.
2. Fundatorami nagród są: Good Photo Sp. z o.o.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§ 2 Zasady Gry

1.W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych. Przedstawienie zgody będzie wymagane jedynie w przypadku zdobycia jednej z nagród.
2. Tematem konkursu są zdjęcia przedstawiające dowolną tematykę.
3. Konkurs prowadzony jest w serwisie internetowym www.good-photo.pl w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Za datę przesłania zdjęcia uznaje się datę otrzymania go przez Organizatora, termin upływa 31.12.2013 r., godz. 23:59.
4. Zdjęcia do konkursu należy przesyłać za pomocą modułu konkursowego na stronie www.good-photo.pl
5. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć, spełniające następujące warunki:
• Format JPG.
• Maksymalna rozdzielczość zdjęcia to: szerokość 1024 px, wysokość 768 px.
• Maksymalny rozmiar pliku to 350 KB.
6. Uczestnik konkursu musi spełnić ponadto następujące warunki:
• Posiadać lub założyć konto na www.good-photo.pl
• Przesłać zdjęcie konkursowe za pomocą modułu konkursowego.
7. Zgłaszając fotografię do konkursu uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich opublikowanie przez portal i czasopismo Good Photo.
8. Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
9. Poprzez przesłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) nieodpłatną publikację nadesłanych zdjęć na stronach internetowych Organizatora oraz fundatorów nagród;
c) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu;
d) przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu działań reklamowych i statystycznych prowadzonych przez firmę Good Photo Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883) w tym otrzymywanie wiadomości e-mail. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że ma prawo swobodnego wglądu, poprawy i usunięcia tych danych na każde życzenie. Administratorem danych osobowych jest Fotigo.pl sp. z o.o.;
e) opublikowanie na stronach internetowych Organizatora nicku oraz imienia i nazwiska.

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1. Nadesłane zdjęcia będą ocenione co miesiąc (do 6-go danego miesiąca) po zakończeniu Konkursu do 10.01.2014 r. przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową.
2. Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs, komisja wybierze najciekawsze, a ich autorów wyróżni nagrodami, o których mowa w par. 4. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych wymienionych w p. 2.
3. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje komisja konkursowa. Decyzje komisji, co do przyznania nagród są nieodwołalne.

§ 4. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: akcesoria fotograficzne, szkolenia, książki, gadżety

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w serwisie Organizatora.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. W przypadku zastrzeżeń uczestników, co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres: Good Photo Sp. z o.o. ul. Barska 36 m 3, 02-315 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja konkurs -nazwa konkursu”.
4. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatora.
5. Organizator zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu.


Warszawa, Marzec 2013 roku

Klienci

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 2
 • 7
 • 21
 • muz pilsudskiego

Partnerzy

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16.jpg

Wspieramy

 • 1
 • 2
 • 8
 • 3
 • Fotomiastikon

DOTACJE NA INNOWACJĘ


WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA USŁUG FIRMY GOOD PHOTO SP. Z O.O.

Nazwa Beneficjenta: Good - Photo Spółka cywilna
Wartość projektu netto: 399 570,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 199 785,00 PLN
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO