Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania baz danych

Rzeszów, dnia 07.05.2013

Good Photo Sp. z o.o.

Piłsudskiego 11/40

35-074 Rzeszów

tel.512 33 65 33

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                       ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA BAZ DANYCH

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1: „Paszport do eksportu” – etap II

Tytuł projektu:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo Sp. z o.o.”

Good Photo Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach PO IG 6.1 „Paszport do eksportu”, składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania części usług niezbędnych do realizacji projektu.

I. INFORMACJE NA TEMAT ZAMAWIAJĄCEGO

Good Photo Sp. z o.o.

Adres: Piłsudskiego 11/40 35-074 Rzeszów

NIP:5170343345; REGON: 180667813

Wnioskodawca – firma Wnioskodawca – firma Good Photo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą działającą na rynku usług fotograficznych, a także zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu fotografii. Good Photo Spółka z o. o. prowadzi też portal www.good-photo.pl ze szkoleniami e-learningowymi z zakresu fotografii i digitalizacji

zasobów kulturalnych i tą właśnie działalność chciałby rozwijać poprzez eksport. Portal firmy poza usługami towarzyszącymi jako forum internetowe czy galeria użytkowników, umożliwia dzięki odpowiednim szkoleniom wydanie legitymacji Press. Szkolenia e-learningowe natomiast dotyczą cyfrowej obróbki zdjęć i doskonalenia warsztatu fotografa pod kątem digitalizacji zbiorów muzealnych oraz montażu zdjęć eksponatów w 3D.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie baz danych, które są niezbędne dla wprowadzenia usług firmy Good Photo Sp. z o.o. na rynki: Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Zakres usług obejmuje:

  1. Opracowanie bazy danych na rynek brytyjski
  2. Opracowanie bazy danych na rynek francuski
  3. Opracowanie bazy danych na rynek niemiecki

Planowany jest zakup 1 000 rekordów w ramach 1 bazy danych

           Czas realizacji: 01.07.2013 – 30.10.2013         

             III. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć:

- osobiście w siedzibie firmy Good Photo Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty na adres

ul. Piłsudskiego 11/40, 35-074 Rzeszów

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na opracowanie baz danych – 6.1 PO IG”,

bądź

- e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Pan Marek Szymczakowski (Tel.512 33 65 33)

Złożona oferta powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,

-pieczątkę firmową,

- podpis oferenta,

-datę sporządzenia,

-cenę całkowitą netto i brutto

- termin ważności oferty,

-warunki i termin płatności,

-maksymalny czas realizacji,

- kserokopię referencji w przypadku ich posiadania,

-oferta powinna zostać przygotowana w formie dokumentacji papierowej,

-każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,

-żadne dokumenty wchodzące  w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,

-oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

 -zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

-zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

-podana w ofercie cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,

-wszystkie ceny powinny być podane w PLN,

-dokumenty przygotowane samodzielnie przez Oferenta  muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,

-oferta powinna być sporządzona  na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,

- inne informacje pozwalające na wybór wykonawcy.

 

V. TERMINY ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM:

 

Zdarzenie

Data

Ostateczny termin składania ofert

28.05.2013 r.

Termin oceny ofert

29.05.2013 r.

Ostateczny termin realizacji zamówienia:

1.   Opracowanie bazy danych na rynek brytyjski

2.   Opracowanie bazy danych na rynek francuski

3.   Opracowanie bazy danych na rynek niemiecki

30.10.2013 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego.

VI. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Głównym kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował dokonując wyboru oferenta jest cena (waga 70%). Kryterium dodatkowym jest termin realizacji Zamówienia (waga 30%).

W kryterium cena, ocenie podlegać będzie oferowana łączna cena netto za zrealizowanie wszystkich usług w ramach zapytania ofertowego (Opracowanie baz danych na rynek brytyjski, francuski i niemiecki).

W kryterium termin realizacji ocenie podlegać będzie oferowany termin realizacji wykonania usług.

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena (netto)

a)   Opracowanie bazy danych na rynek brytyjski

 

70

b)   Opracowanie bazy danych na rynek francuski

 

c)   Opracowanie bazy danych na rynek niemiecki

 

SUMA (a+ b +c)

70

2

Termin realizacji

a)    Opracowanie bazy danych na rynek brytyjski

10

30

b)    Opracowanie bazy danych na rynek francuski

10

c)    Opracowanie bazy danych na rynek niemiecki

10

3

Razem

30

100

Punkty za kryterium: cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:

C= (Cm : Cr) x 70 pkt.

gdzie:

Cm- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)

Cr- cena oferty ocenianej (w PLN).      

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 70 pkt.

Punkty za kryterium: termin realizacji oferty zostaną przyznane wg wzoru:

 T= (Tm : Tr) x 10 pkt.

gdzie:

Tm- najkrótszy termin realizacji wynikający ze złożonych ofert (w dniach)

             Tr- Termin realizacji oferty ocenianej (w dniach)

              Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 30 pkt (10 pkt + 10 pkt+ 10 pkt)

            VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez co najmniej 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VIII. SPOSÓB WYBORU OFERENTA

Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie.

Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

 

IX. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez e-mail, po otrzymaniu przez zamawiającego papierowej wersji oferty.

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ramach ofert będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Good Photo Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Załączniki:  

       1)   Wzór Formularza oferty

podpis

Załącznik 1

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć oferenta)

Dane Oferenta:

Niniejszym składamy ofertę na opracowanie baz danych na rynku brytyjskim, niemieckim i francuskim niezbędnych do realizacji projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o.

Podejmujemy się wykonania usług będących przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 07.05.2013 r., zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Zadanie

Cena netto

Podatek Vat

Termin realizacji

Opracowanie bazy danych na rynek brytyjski, 1000 rekordów

………… PLN

(słownie:…….……… PLN)

   

Opracowanie bazy danych na rynek francuski, 1000 rekordów

 ………… PLN

(słownie:…………… PLN)

   

Opracowanie bazy danych na rynek niemiecki, 1000 rekordów

………… PLN

(słownie:…………… PLN)

   

RAZEM cena netto

Cena brutto

………… PLN  (słownie: ……… PLN)

Jednocześnie oświadczamy, że:

-Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi.

-Termin związania ofertą – 28.06.2013 r.

-Maksymalny termin płatności za usługę- ……….

-Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna.

- Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

-Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe.

       

Imię i nazwisko                          pieczątka i podpis osoby upoważnionej

 

Stanowisko