Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania usług doradczych

Rzeszów, dnia 14.10.2013

Good Photo Sp. z o.o.

Piłsudskiego 11/40

35-074 Rzeszów

tel.512 33 65 33

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA USŁUG DORADCZYCH

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1: „Paszport do eksportu” – etap II

Tytuł projektu:

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo Sp. z o.o.”

Good Photo Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach PO IG 6.1 „Paszport do eksportu”, składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania części usług niezbędnych do realizacji projektu.

I. INFORMACJE NA TEMAT ZAMAWIAJĄCEGO

Good Photo Sp. z o.o.

Adres: Piłsudskiego 11/40 35-074 Rzeszów

NIP:5170343345; REGON: 180667813

Wnioskodawca – firma Wnioskodawca – firma Good Photo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą działającą na rynku usług fotograficznych, a także zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu fotografii. Good Photo Spółka z o. o. prowadzi też portal www.good-photo.pl ze szkoleniami e-learningowymi z zakresu fotografii i digitalizacji

zasobów kulturalnych i tą właśnie działalność chciałby rozwijać poprzez eksport. Portal firmy poza usługami towarzyszącymi jako forum internetowe czy galeria użytkowników, umożliwia dzięki odpowiednim szkoleniom wydanie legitymacji Press. Szkolenia e-learningowe natomiast dotyczą cyfrowej obróbki zdjęć i doskonalenia warsztatu fotografa pod kątem digitalizacji zbiorów muzealnych oraz montażu zdjęć eksponatów w 3D.

II.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie usług doradczych, które są niezbędne dla wprowadzenia usług firmy Good Photo Sp. z o.o. na rynki: Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Zakres usług obejmuje:

 1. Opracowanie usług doradczych na rynek brytyjski. Usługa doradcza obejmuje określenie, wyselekcjonowanie, sprawdzenie wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. Selekcja będzie obejmowała potencjalnych klientów z zakupionych baz danych. Selekcja będzie obejmowała 100 potencjalnych firm wraz z doradztwem obejmującym rozpoczęcie współpracy.
 1. Opracowanie usług doradczych na rynek francuski. Usługa doradcza obejmuje określenie, wyselekcjonowanie, sprawdzenie wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. Selekcja będzie obejmowała potencjalnych klientów z zakupionych baz danych. Selekcja będzie obejmowała 100 potencjalnych firm wraz z doradztwem obejmującym rozpoczęcie współpracy.
 1. Opracowanie usług doradczych na rynek niemiecki. Usługa doradcza obejmuje określenie, wyselekcjonowanie, sprawdzenie wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych. Selekcja będzie obejmowała potencjalnych klientów z zakupionych baz danych. Selekcja będzie obejmowała 100 potencjalnych firm wraz z doradztwem obejmującym rozpoczęcie współpracy.

                Czas realizacji: do 28.02.2014

              III. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć:

 • osobiście w siedzibie firmy Good Photo Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty na adres

Ul. Piłsudskiego 11/40, 35-074 Rzeszów

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na opracowanie usług doradczych – 6.1 PO IG”,

bądź

 • e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Pan Marek Szymczakowski (Tel.512 33 65 33)

Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • pieczątkę firmową,
 • podpis oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto
 • termin ważności oferty,
 • warunki i termin płatności,
 • maksymalny czas realizacji,
 • kserokopię referencji w przypadku ich posiadania,
 • oferta powinna zostać przygotowana w formie dokumentacji papierowej,
 • każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
 • żadne dokumenty wchodzące  w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,
 • oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
 • podana w ofercie cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
 • wszystkie ceny powinny być podane w PLN,
 • dokumenty przygotowane samodzielnie przez Oferenta  muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,
 • oferta powinna być sporządzona  na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
 • inne informacje pozwalające na wybór wykonawcy.

V. TERMINY ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM:

Zdarzenie

Data

Ostateczny termin składania ofert

28.10.2013 r.

Termin oceny ofert

29.10.2013 r.

Ostateczny termin realizacji zamówienia:

1.   Opracowanie usług doradczych na rynek brytyjski

2.   Opracowanie usług doradczych na rynek francuski

3.   Opracowanie usług doradczych na rynek niemiecki

28.02.2014 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego.

 

VI.KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Głównym kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował dokonując wyboru oferenta jest cena (waga 70%). Kryterium dodatkowym jest termin realizacji Zamówienia (waga 30%).

W kryterium cena, ocenie podlegać będzie oferowana łączna cena netto za zrealizowanie wszystkich usług w ramach zapytania ofertowego (Opracowanie usług doradczych na rynek brytyjski, francuski i niemiecki).

W kryterium termin realizacji ocenie podlegać będzie oferowany termin realizacji wykonania usług.

 

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena (netto)

a)   Opracowanie usług doradczych na rynek brytyjski

 

70

b)   Opracowanie usług doradczych na rynek francuski

 

c)   Opracowanie usług doradczych na rynek niemiecki

 

SUMA (a+ b +c)

70

2

Termin realizacji

a)    Opracowanie usług doradczych na rynek brytyjski

10

30

b)    Opracowanie usług doradczych na rynek francuski

10

c)    Opracowanie usług doradczych na rynek niemiecki

10

3

Razem

30

100

Punkty za kryterium: cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:

C= (Cm : Cr) x 70 pkt.

gdzie:

Cm- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)

Cr- cena oferty ocenianej (w PLN).      

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 70 pkt.

Punkty za kryterium: termin realizacji oferty zostaną przyznane wg wzoru:

 T= (Tm : Tr) x 10 pkt.

gdzie:

Tm- najkrótszy termin realizacji wynikający ze złożonych ofert (w dniach)

Tr- Termin realizacji oferty ocenianej (w dniach)

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 30 pkt (10 pkt + 10 pkt+ 10 pkt)

            VII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez co najmniej 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 VIII. SPOSÓB WYBORU OFERENTA

 

Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie.

Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

IX. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez e-mail, po otrzymaniu przez zamawiającego papierowej wersji oferty.

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ramach ofert będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Good Photo Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

      Załączniki: 

     1)   Wzór Formularza oferty

podpis

Załącznik 1

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć oferenta)

Dane Oferenta:

Niniejszym składamy ofertę na opracowanie usług doradczych na rynku brytyjskim, niemieckim i francuskim niezbędnych do realizacji projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o.

Podejmujemy się wykonania usług będących przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 14.10.2013 r., zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 

Zadanie

Cena netto

Podatek Vat

Termin realizacji

Opracowanie usług doradczych na rynek brytyjski

………… PLN

(słownie:…….……… PLN)

   

Opracowanie usług doradczych na rynek francuski

 ………… PLN

(słownie:…………… PLN)

   

Opracowanie usług doradczych na rynek niemiecki

………… PLN

(słownie:…………… PLN)

   

RAZEM cena netto

Cena brutto

………… PLN  (słownie: ……… PLN)

Jednocześnie oświadczamy, że:

 • Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi.
 • Termin związania ofertą – 29.11.2013 r.
 • Maksymalny termin płatności za usługę- ……….
 • Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna.
 • Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe.

       

Imię i nazwisko                          pieczątka i podpis osoby upoważnionej

 

Stanowisko