Zapytanie ofertowe dotyczące stworzenia znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej oraz tłumaczenia strony na język angielski, francuski i niemiecki

Rzeszów, dnia 18.02.2013

Good Photo Sp. z o.o.

Piłsudskiego 11/40

35-074 Rzeszów

tel.512 33 65 33

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE STWORZENIA ZNAKU FIRMOWEGO I ELEMENTÓW IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ TŁUMACZENIA STRONY NA JĘZYK ANGIELSKI, FRANCUSKI I NIEMIECKI

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1: „Paszport do eksportu” – etap II

 

Tytuł projektu:

 

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo Sp. z o.o.”

Good Photo Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo Sp. z o. o.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach PO IG 6.1 „Paszport do eksportu”, składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania części usług niezbędnych do realizacji projektu.

 

I.INFORMACJE NA TEMAT ZAMAWIAJĄCEGO

Good Photo Sp. z o.o.

Adres: Piłsudskiego 11/40 35-074 Rzeszów

NIP:5170343345; REGON: 180667813

Wnioskodawca – firma Wnioskodawca – firma Good Photo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą działającą na rynku usług fotograficznych, a także zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu fotografii. Good Photo Spółka z o. o. prowadzi też portal www.good-photo.pl ze szkoleniami e-learningowymi z zakresu fotografii i digitalizacji zasobów kulturalnych i tą właśnie działalność chciałby rozwijać poprzez eksport. Portal firmy poza usługami towarzyszącymi jako forum internetowe czy galeria użytkowników, umożliwia dzięki odpowiednim szkoleniom wydanie legitymacji Press. Szkolenia e-learningowe natomiast dotyczą cyfrowej obróbki zdjęć i doskonalenia warsztatu fotografa pod kątem digitalizacji zbiorów muzealnych oraz montażu zdjęć eksponatów w 3D.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi promocyjne i tłumaczeń niezbędne dla wprowadzenia usług firmy Good Photo Sp. z o.o. na rynki: Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Zakres usług obejmuje:

 1. Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Wielka Brytania, Francja, Niemcy
 2. Tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl, 3*35 stron. Język angielski, niemiecki, francuski

 

Czas realizacji: 01.04.2013 – 30.06.2013                                  

                    III. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Wydrukowaną i podpisaną ofertę należy złożyć:

 •  osobiście w siedzibie firmy Good Photo Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty na adres

Ul. Piłsudskiego 11/40, 35-074 Rzeszów

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na usługi promocyjne i tłumaczeń – 6.1 PO IG”,

bądź

 • e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Pan Marek Szymczakowski (Tel.512 33 65 33)

Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • pieczątkę firmową,
 • podpis oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto
 • termin ważności oferty,
 •  warunki i termin płatności,
 •  maksymalny czas realizacji,
 • kserokopię referencji w przypadku ich posiadania,
 • oferta powinna zostać przygotowana w formie dokumentacji papierowej,
 • każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
 • żadne dokumenty wchodzące  w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, 
 • oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 •   zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 • podana w ofercie cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia,
 • wszystkie ceny powinny być podane w PLN,
 • dokumenty przygotowane samodzielnie przez Oferenta  muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,
 • oferta powinna być sporządzona  na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
 • inne informacje pozwalające na wybór wykonawcy.

  V. TERMINY ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM:

Zdarzenie

Data

Ostateczny termin składania ofert

04.03.2013 r.

Termin oceny ofert

05.03.2013 r.

Ostateczny termin realizacji zamówienia:

1.   Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Wielka Brytania, Francja, Niemcy

2.   Tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl, 3*35 stron. Język angielski, niemiecki, francuski

Do 30.06.2013 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie Zamawiającego.

    

       VI.KRYTERIA WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Głównym kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował dokonując wyboru oferenta jest cena (waga 70%). Kryterium dodatkowym jest termin realizacji Zamówienia (waga 30%).

W kryterium cena, ocenie podlegać będzie oferowana łączna cena netto za zrealizowanie wszystkich usług w ramach zapytania ofertowego (Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl, 3*35 stron. Język angielski, niemiecki, francuski).

W kryterium termin realizacji ocenie podlegać będzie oferowany termin realizacji wykonania usług.

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena (netto)

a)    Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Wielka Brytania

 

70

b)    Tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl, 3*35 stron. Język angielski

 

c)    Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Francja

 

d)    Tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl, 3*35 stron. Język francuski

 

e)    Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Niemcy

 

f)     Tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl, 3*35 stron. Język niemiecki

 

SUMA (a+ b +c)

70

2

Termin realizacji

a)    Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Wielka Brytania

10

30

b)    Tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl, 3*35 stron. Język angielski

c)    Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Francja

10

d)    Tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl, 3*35 stron. Język francuski

e)    Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Niemcy

10

   

f)     Tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl, 3*35 stron. Język niemiecki

 

3

Razem

30

100

Punkty za kryterium: cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:

C= (Cm : Cr) x 70 pkt.

gdzie:

Cm- najniższa cena całościowa wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)

Cr- cena oferty ocenianej (w PLN).      

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 70 pkt.

Punkty za kryterium: termin realizacji oferty zostaną przyznane wg wzoru:

 T= (   Tm : Tr) x 10 pkt.

          gdzie:         

          Tm- najkrótszy termin realizacji wynikający ze złożonych ofert (w dniach)

          Tr- Termin realizacji oferty ocenianej (w dniach)

          Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 30 pkt (10 pkt + 10 pkt+ 10 pkt), gdzie termin realizacji: Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej  na danym rynku oraz tłumaczenie strony internetowej www.good-photo.pl w języku, na rynku którym została opracowana usługa, powinien być taki sam.

   VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez co najmniej 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 VIII. SPOSÓB WYBORU OFERENTA

 

Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie.

Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania

w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

 

 IX. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Oferent o wyborze jego oferty zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez e-mail, po otrzymaniu przez zamawiającego papierowej wersji oferty.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Good Photo Sp. z o.o. do zawarcia umowy.   

       Załączniki:    

         1)   Wzór Formularza oferty

podpis

 

 

Załącznik 1

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć oferenta)

Dane Oferenta:

Niniejszym składamy ofertę na wykonanie usług promocyjnych i tłumaczeń niezbędnych do realizacji projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o.

Podejmujemy się wykonania usług będących przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 18.02.2013 r., zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Zadanie

Cena netto

Podatek Vat

Termin realizacji

Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Wielka Brytania

………… PLN

(słownie:…….……… PLN)

   

Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Francja

………… PLN

(słownie:…..……… PLN)

   

Stworzenie znaku firmowego i elementów identyfikacji wizualnej na rynki: Niemcy

 ………… PLN

(słownie:…………… PLN)

   

Tłumaczenie strony internetowej www.goodphoto.pl, 3*35 stron. Język angielski

………… PLN

(słownie:…………… PLN)

   

Tłumaczenie strony internetowej www.goodphoto.pl, 3*35 stron. Język francuski

………… PLN

(słownie:…………… PLN)

   

Tłumaczenie strony internetowej www.goodphoto.pl, 3*35 stron. Język niemiecki

………… PLN

(słownie:…………… PLN)

   

Całościowa cena netto/ razem:

………… PLN  (słownie: ……… PLN)

Jednocześnie oświadczamy, że:

$1-        Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi.

$1-        Termin związania ofertą – 03.04.2013 r.

$1-        Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna.

$1-        Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

$1-        Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe.

       

Imię i nazwisko                          pieczątka i podpis osoby upoważnionej

 

Stanowisko