Zakup oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Good Photo poprzez dokonanie nowych inwestycji".

Good Photo Sp. z o.o. , zaprasza wykonawców do złożenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: Zakup oprogramowania i sprzętu w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Good Photo poprzez dokonanie nowych inwestycji” ”.

Termin składania ofert upływa dnia: 05.12.2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 - 705 KODEKSU CYWILNEGO
na
OPRACOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

 

I. Postanowienia wstępne

1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2. Organizatorem przetargu jest firma Good Photo sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 11/40 35-074 Rzeszów, na „ZAKUP OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU, zwana dalej „Zamawiającym”.

3. Przetarg organizowany jest w związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Good Photo poprzez dokonanie nowych inwestycji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013r.

 

II.Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest: 

 • zakup serwera wraz z szafą i systemem chłodzącym
 • zakup oprogramowania do katalogowania, prezentacji zdjęć z aplikacja mobilna i możliwością prezentacji wystaw - system i aplikacje mobilne dostosowane do podłączenia i wykorzystania w standardzie OAI,
 • zakup oprogramowania do systemu e-learninogowego i międzynarodowych konkursów do fotoedycji online (ze zintegrowanym systemem płatności, powiadomień i ocen oraz automatycznym tłumaczem- 4 wersje językowe) z warstwami prezentacji dla iOs, Android i Windows Mobile,
 • zakup Pakietu oprogramowania do tworzenia grafiki, animacji, video oraz treści internetowych,
 • zakup sprzętu do filmowania:
  • zakup kamer (2 szt.)
  • zakup slidera (2 szt.)
  • zakup szyny filmowej o długości minimalnej 1500 mm (1 szt.)
  • zakup szyny filmowej o długości minimalnej 2000 mm (1 szt.)
  • zakup kranu kamerowego (2 szt.)
  • zakup statywu aluminiowego (2 szt.)
  • zakup głowicy do kamery (2 szt.)
  • zakup stabilizatora do kamery (1 szt.)
  • zakup mobilnego komputera (1 szt.)
 • zakup sprzętu fotograficznego:
  • zakup aparatów fotograficznych (2 szt.)
  • zakup obiektywu Tilt-Shif do zdjęć architektury (1 szt.)
  • zakup obiektywu Tilt-Shif do zdjęć portretów (1 szt.)
  • zakup obiektywu o ogniskowej 35 mm z jasnym światłem 1.4 (1 szt.)
  • zakup obiektywu o ogniskowej 50 mm (1 szt.)
  • zakup obiektywu portretowego f 1.2 (1 szt.)
  • zakup obiektywu o kacie widzenia 90-180 (1szt.)
  • zakup obiektywu o ogniskowej min. 150 mm do fotografowania obiektów w trybie macro (1szt.)
  • zakup obiektywu o ogniskowej minimum 400 mm i stałym światłem w przedziale 2.8 – 4 (1szt.)
  • zakup zautomatyzowanej platformy wraz z oprogramowaniem do fotografii 2d, 3d oraz 360 stopni, z dodatkowymi akcesoriami, do fotografowania i tworzenia wirtualnych prezentacji produktów o masie 0,01-250 kg, oraz wymiarach platformy fotograficznej 180-200 cm z systemem automatycznej obróbki, oraz mocowaniami sufitowymi dla produktów niestabilnych.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w ust. 1 w terminie nie później niż do 23 grudnia 2014r.

 

III. Termin i miejsce złożenia oferty

1. Oferenci powinni złożyć ofertę bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową/kurierską na adres: Good Photo sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 11/40 35-074 Rzeszów, w terminie do dnia 05 grudnia 2014r. do godz. 15.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 05 grudnia 2014 r. o godz. 15.15 w siedzibie Zamawiającego.

 

IV. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. Warunki przetargu oraz sposób udostępnienia tych warunków

1. W przetargu mogą brać udział oferenci prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu przetargu.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegają wykluczeniu z udziału w przetargu.

5. Potwierdzenie przez oferentów spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przetargowym, o których mowa w ust. 1-4, nastąpi poprzez złożenie stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Specyfikacji Zamówienia (SZ) w Rozdziale VI. Przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie kierował się regułą: „spełnia albo nie spełnia”

6. Specyfikacja Zamówienia, wzór oferty oraz istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wybranym oferentem, dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej www.good-photo.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego i zostaną przekazane bezpłatnie każdemu oferentowi, który się po nie zgłosi lub przesłane na jego prośbę w formie elektronicznej pocztą e-mail. 

 

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami

1. Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 

Marek Szymczakowski – tel.: +48 512336533, fax.: +48 124431191 w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z oferentami drogą elektroniczną.

 

VII. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium przez oferentów.

 

VIII.Oferta

1.Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem: „PRZETARG NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU”. Nie otwierać przed godz. 15.00 w dniu 05.12.2014r.”

2.Oferta powinna być sporządzona na odpowiednim formularzu, którego wzór wraz z wymaganymi załącznikami do oferty jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.good-photo.pl oraz w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego lub może zostać przesłany oferentom w formie elektronicznej pocztą e-mail.

3.Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI Specyfikacji Zamówienia oraz kosztorys ofertowy sporządzony w układzie zgodnym z wzorem udostępnionym przez Zamawiającego.

4.Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta.

5.Sposób przygotowania ofert został opisany w Specyfikacji Zamówienia w Rozdziale X.

 

IX Ocena ofert

1.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przystąpi do ich badania pod względem zgodności z warunkami przetargu.

2.Szczegółowy opis sposobu oceny ofert oraz kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty znajduje się w Specyfikacji Zamówienia w Rozdziałach XI i XIII.

3.Z przebiegu przetargu Zamawiający sporządza protokół.

4.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.

5.Zamawiający niezwłocznie po wybraniu ofert albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadamia na piśmie oferentów o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

 

X. Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie 

zawartej z wyłonionym oferentem

Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z wyłonionym Wykonawcą zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Zamówienia.

 

XI. Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a)odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

b)zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, 

c)zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

d)żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu.

 Pobierz specyfikację zamówienia

1