Zapytanie ofertowe o kampanię Google AdWords

Rzeszów, dnia 27.01.2014

Good Photo Sp. z o.o.

Piłsudskiego 11/40

35-074 Rzeszów

tel. 512 33 65 33

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Good Photo Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach PO IG 6.1 „Paszport do eksportu”, składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania części usług niezbędnych do realizacji projektu.

I. INFORMACJE NA TEMAT ZAMAWIAJĄCEGO

Good Photo Sp. z o.o.

Adres: Piłsudskiego 11/40 35-074 Rzeszów

NIP:5170343345 ; REGON: 180667813

Wnioskodawca – firma Wnioskodawca – firma Good Photo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą działającą na rynku usług fotograficznych, a także zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu fotografii. Good Photo Spółka z o. o. prowadzi też portal www.good-photo.pl ze szkoleniami e-learningowymi z zakresu fotografii i digitalizacji zasobów kulturalnych i tą właśnie działalność chciałby rozwijać poprzez eksport. Portal firmy poza usługami towarzyszącymi jak forum internetowe czy galeria użytkowników, umożliwia dzięki odpowiednim szkoleniom wydanie legitymacji Press. Szkolenia e-learningowe natomiast dotyczą cyfrowej obróbki zdjęć i doskonalenia warsztatu fotografa pod kątem digitalizacji zbiorów muzealnych oraz montażu zdjęć eksponatów w 3D.

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej Google AdWords niezbędnych dla wprowadzenia usług firmy Good Photo Sp. z o.o. na rynki: Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Zakres usług obejmuje:

  1. Opracowanie kampanii Google AdWords na rynku brytyjskim. Pozycjonowanie  15 słów kluczowych na pierwszym miejscu w wyszukiwarce Google.co.uk; kampania linków sponsorowanych;
  2. Opracowanie kampanii Google AdWords na rynku francuskim. Pozycjonowanie 15 słów kluczowych na pierwszym miejscu w wyszukiwarce Google.fr ; kampania linków sponsorowanych;
  3. Opracowanie kampanii Google AdWords na rynku niemieckim. Pozycjonowanie  15 słów kluczowych na pierwszym miejscu w wyszukiwarce Google.de; kampania linków sponsorowanych.

Czas realizacji: 01.03.2014 – 31.08.2014

III. INFORMACJE OGÓLNE

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Pan Marek Szymczakowski (Tel. 512 33 65 33)

Złożona oferta powinna zawierać:

-        nazwę i adres oferenta,

-     datę sporządzenia,

-        cenę całkowitą netto i brutto

-        termin ważności oferty,

-        warunki i termin płatności,

-        maksymalny czas realizacji,

-        kserokopię referencji w przypadku ich posiadania,

-        inne informacje pozwalające na wybór wykonawcy.

IV. OFERTA POWINNA:

-        być ważna co najmniej 30 dni kalendarzowych

-        być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Ocena ofert zostanie dokonana  w dniu 25.02.2014

-        być opatrzona pieczątką firmową,

-        posiadać datę sporządzenia,

-        być podpisana przez oferenta

-        przesłana:

§  za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście na adres zamawiającego.

§  e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji)   na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego.

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.02.2014r.

V. KRYTERIA WYBORU  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Kryteria decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty

a)   Cena netto (waga kryterium: 80pkt.)

Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:

An= C min/ Cr x 80

An – ilość punktów przyznana ofercie

Cmin – cena netto oferty najtańszej

Cr – cena netto oferty rozpatrywanej

b)   Termin realizacji (waga kryterium: 20pkt.)

Tr =  Ts / Tb x 20

Tr – liczba punktów badanej oferty

Ts -  najszybszy termin (ilość tygodni od podpisania umowy)

Tb – badany termin (ilość tygodni od podpisania umowy)

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ramach ofert będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Good Photo Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Załączniki:  

1) Wzór Formularza oferty

Załącznik 1

                                                                                                                                                                                                                                                                 (miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć oferenta)   Dane Oferenta:  

 

Niniejszym składamy ofertę na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej Google AdWords na rynek: niemiecki, brytyjski i francuski niezbędnych do realizacji projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o.

Podejmujemy się wykonania usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 27.01.2014 r., zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

 

Zadanie Cena netto Podatek Vat Termin realizacji
Opracowanie kampanii Google AdWords na rynku brytyjskim. Pozycjonowanie  15 słów kluczowych na pierwszym miejscu w wyszukiwarce Google.co.uk; kampania linków sponsorowanych      
Opracowanie kampanii Google AdWords na rynku francuskim. Pozycjonowanie 15 słów kluczowych na pierwszym miejscu w wyszukiwarce Google.fr; kampania linków sponsorowanych      
Opracowanie kampanii Google AdWords na rynku niemieckim. Pozycjonowanie  15 słów kluczowych na pierwszym miejscu w wyszukiwarce Google.de; kampania linków sponsorowanych      
RAZEM  

Jednocześnie oświadczamy, że:

-        Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi.

-        Termin związania ofertą – 25.03.2014 r.

-        Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna.

-        Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

-        Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe.

/Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej/