Zapytanie ofertowe na przygotowanie i zrealizowanie imprezy targowo-wystawienniczej PHOTOKINA WORLD OF IMAGING w Niemczech

Rzeszów, dnia 24.07.2014

Good Photo Sp. z o.o.

Piłsudskiego 11/40

35-074 Rzeszów

tel. 512 33 65 33

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Good Photo Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO IG 6.1 „Paszport do eksportu”, składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania części usług niezbędnych do realizacji projektu.

 I. INFORMACJE NA TEMAT ZAMAWIAJĄCEGO

Good Photo Sp. z o.o.

Adres: Piłsudskiego 11/40 35-074 Rzeszów

NIP:5170343345 ; REGON: 180667813

Wnioskodawca – firma Wnioskodawca – firma Good Photo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest firmą działającą na rynku usług fotograficznych, a także zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu fotografii. Good Photo Spółka z o. o. prowadzi też portal www.good-photo.pl ze szkoleniami e-learningowymi z zakresu fotografii i digitalizacji zasobów kulturalnych i tą właśnie działalność chciałby rozwijać poprzez eksport. Portal firmy poza usługami towarzyszącymi jak forum internetowe czy galeria użytkowników, umożliwia dzięki odpowiednim szkoleniom wydanie legitymacji Press. Szkolenia e-learningowe natomiast dotyczą cyfrowej obróbki zdjęć i doskonalenia warsztatu fotografa pod kątem digitalizacji zbiorów muzealnych oraz montażu zdjęć eksponatów w 3D.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zrealizowanie imprezy targowo-wystawienniczej PHOTOKINA WORLD OF IMAGING w Niemczech odbywającej się od 16-21 września 2014 roku

Zakres usług obejmuje:

  1. Zorganizowanie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej na targach Photokina World Of Imaging;
  2. Zorganizowanie usługi w zakresie obsługi technicznej stoiska na targach Photokina World Of Imaging;
  3. Zorganizowanie noclegów dla 3 osób biorących udział w targach Photokina World Of Imaging;
  4. Zorganizowanie usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycyjnymi na targach Photokina World Of Imaging;
  5. Zorganizowanie przejazdu w obie strony dla 3 osób biorących udział w targach Photokina World Of Imaging na trasie Polska-Niemcy-Polska.

Czas realizacji: 20.08.2014 – 21.09.2014

 

III. INFORMACJE OGÓLNE

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela Pan Marek Szymczakowski (Tel. 512 33 65 33)

Złożona oferta powinna zawierać:

-        nazwę i adres oferenta,

-        datę sporządzenia,

-        cenę całkowitą netto i brutto

-        termin ważności oferty,

-        warunki i termin płatności,

-        maksymalny czas realizacji,

-        kserokopię referencji w przypadku ich posiadania,

-        inne informacje pozwalające na wybór wykonawcy.

 

IV.OFERTA POWINNA:

 

-        być ważna co najmniej 30 dni kalendarzowych

-      być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.08.2014

-        być opatrzona pieczątką firmową,

-        posiadać datę sporządzenia,

-        być podpisana przez oferenta

-        przesłana:

  • za pośrednictwem poczty lub dostarczona osobiście na adres zamawiającego.
  • e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji)   na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej WWW.goodphoto.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.08.2014.

V.KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Cena za wykonanie całości zamówienia - 100 %

Punkty za kryterium: cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:

A= (Am : Ac) x 100 pkt.

gdzie:

Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł)

Ac- cena oferty ocenianej (w zł). 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 100 pkt.

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ramach ofert będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Good Photo Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Załączniki:  

1) Wzór Formularza oferty
Załącznik 1

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

(pieczęć oferenta)

Dane Oferenta:

Niniejszym składamy ofertę na przygotowanie i zrealizowanie imprezy targowo-wystawienniczej PHOTOKINA WORLD OF IMAGING w Niemczech odbywającej się od 16-21 września 2014 roku niezbędnej do realizacji projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla usług firmy Good Photo sp. z o. o.

Podejmujemy się wykonania usługi będącej przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 08.08.2014 r., zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Zadanie

Cena netto

Podatek Vat

Termin realizacji

Zorganizowanie wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej na targach Photokina World Of Imaging

     

Zorganizowanie usługi w zakresie obsługi technicznej stoiska na targach Photokina World Of Imaging

     

Zorganizowanie noclegów dla 3 osób biorących udział w targach Photokina World Of Imaging

     

Zorganizowanie usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycyjnymi na targach Photokina World Of Imaging

     

Zorganizowanie przejazdu w obie strony dla 3 osób biorących udział w targach Photokina World Of Imaging na trasie Polska-Niemcy-Polska

     

RAZEM

 

Jednocześnie oświadczamy, że:

-        Zapoznaliśmy się z zakresem planowanej do realizacji usługi.

-        Termin związania ofertą – 19.09.2014 r.

-        Oświadczam, że wycena przedmiotu umowy jest kompletna.

-        Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

-        Wszystkie informacje przedstawione w Ofercie są prawdziwe.

/Nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej/