Regulamin

Regulamin portalu „good-photo.pl” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin portalu „Good-Photo.pl” („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu społecznościowego „Good-Photo.pl”.
2. Portal „Good-Photo.pl” („Portal”) jest internetowym serwisem społecznościowym fotografów umożliwiającym korzystanie z serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Portal dostępny jest na stronie internetowej: www.good-photo.pl
4. Właścicielem i administratorem Portalu jest: Good Photo Sp z o.o., adres: 35-074 Rzeszów ul. Piłsudskiego 11/40 („Administrator”).
5. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. W skład Portalu wchodzi:
a) strona zawierająca galerię fotografii („Galeria”, Top Good Photo"),
b) strona zawierająca informację nt prowadzonych szkoleń („Szkolenia”),
c) strona o foto- ekspedycjach ("GPAT")
7. Z Portalu można korzystać w ramach jednego z następujących rodzajów kont („Konto”):
a) bezpłatnego konta standard („Standard”),
b) płatnego konta premium („Premium”).
8. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

§ 2. Użytkownicy

1. Użytkownikami Portalu mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, w tym osoby posiadające status przedsiębiorcy.
2. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji.
3. Istnieje mozliwość rejestracji

a) wymagana jest akceptacja Regulaminu w serwisie rejestracyjnym Portalu.
3. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje:
a) dane identyfikujące Użytkownika zgodnie z formularzem rejestracyjnym,
b) nazwę Użytkownika (login),
c) hasło,
d) dodatkowe informacje zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
4. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować swoje dane w Portalu. W razie braku zaktualizowania danych Użytkownika korespondencja wysłana na ostatni adres wskazany przez Użytkownika zostanie uznana za skutecznie doręczoną.
5. Po dokonaniu pomyślnej rejestracji każdorazowe korzystanie z Konta wymaga zalogowania się Użytkownika przez podanie loginu i odpowiadającego mu hasła.
6. Rejestracja w Portalu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu.
7. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Portalu i z Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i powszechnie akceptowanymi normami społecznymi oraz zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi na stronach Portalu.
8. W przypadku skierowania do Administratora przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z odpowiedzialności z tego tytułu i pokryć roszczenia osoby trzeciej we własnym zakresie, a w razie gdyby roszczenia te zostały zaspokojone przez Administratora – naprawić Administratorowi wyrządzoną szkodę.
9. W przypadku zwycięstwa uzytkownika w konkursie fotograficznym:
a) użytkownik musi odpowiedzieć na emaila wysłanego przez moderatora Portalu w terminie 14 dni, w celu potwierdzenia danych osobowych, potwierdzić prawa autorskie do zdjęcia oraz dane do wysyłki nagrody,
b) w przypadku braku kontaktu w w/w terminie nagroda przepada,
10. Rejestracja na portalu jest równoznaczna ze zgodą na wykorzystanie adresu email do przesłania informacji od właściciela portalu www.good-photo.pl.
11. Portal nie będzie udostępniał adresów email innym podmiotom w tym Partnerom.

§ 3. Konto Użytkownika

1. Korzystanie z Konta jest bezpłatne.
2. Uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika wymaga uprzedniej rejestracji w serwisie rejestracyjnym Portalu i akceptacji Regulaminu.
3. Administrator udostępni Użytkownikowi dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji i weryfikacji danych Użytkownika.
4. W ramach Konta Standard Użytkownik ma prawo do:
1) korzystania z Galerii
2) korzystania z Biblioteki w zakresie obejmującym przeglądanie opublikowanych artykułów oraz nadsyłanie w celu publikacji w Portalu własnych artykułów o tematyce fotograficznej,
5. Użytkownik posiadający status konsumenta (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny), który dokonał rejestracji, ma prawo do rezygnacji (odstąpienia) z korzystania z Konta bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dokonania rejestracji. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku rezygnacji (odstąpienia) Użytkownika o statusie konsumenta Administrator usunie konto z serwisu.
 

§ 4. Galeria

1. Galeria to strona funkcjonująca w ramach Portalu przeznaczona do:
a) publikowania przez Administratora wykonanych przez Użytkowników fotografii
2. w celu opublikowania zdjęcia Użytkownika należy wysłać zdjęcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podczas weryfikacji Administartor zadecyduje o publikacji bądź nie.
3. Fotografie mogą być opatrzone atrybutami, w szczególności tytułem, nazwą, opisem.
4. Użytkownik ma prawo do  przesyłania do publikacji wyłącznie fotografii własnego autorstwa, do których Użytkownikowi przysługują nieograniczone autorskie prawa majątkowe, a w przypadku gdy na fotografii utrwalono wizerunek innych osób, wyłącznie wtedy, gdy osoby te wyraziły Użytkownikowi zgody na utrwalanie i opublikowanie ich wizerunku.
5. Opublikowanie przez Użytkownika fotografii w ramach Galerii jest równoznaczne z potwierdzeniem, że opublikowana fotografia spełnia wymagania, o których mowa w § 5 ust. 6.
6. Opublikowanie  fotografii Użytkownika w ramach Galerii jest równoznaczne z udzieleniem Administratorowi nieodpłatnego prawa do wykorzystania fotografii dla celów promocji Portalu.
7. Fotografie opublikowane w Galerii nie mogą być przez innych Użytkowników lub osoby trzecie kopiowane, zwielokrotniane, rozpowszechniane, ani w inny sposób wykorzystywane bez uzyskania odrębnej zgody autora.
8. Fotografie naruszające postanowienia Regulaminu, w szczególności postanowienia § 5 ust. 6 lub 10 będą usuwane przez Administratora.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć do publikacji.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych fotografii lub dodawanych komentarzy. W przypadku skierowania do Administratora przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień § 5, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Administratora z odpowiedzialności z tego tytułu i pokryć roszczenia osoby trzeciej we własnym zakresie, a w razie gdyby roszczenia te zostały zaspokojone przez Administratora – naprawić Administratorowi wyrządzoną szkodę.

§ 5. Polityka prywatności

1. Przez rejestrację w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych podanych podczas rejestracji w Portalu oraz w trakcie korzystania z Konta.
2. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu:
Good Photo Sp. z o.o.  
ul. Piłsudskiego 11/40
35-074 Rzeszów
3. Dane osobowe Użytkowników zbierane i gromadzone są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem Kont Użytkowników w ramach Portalu.
4. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator. Podane przez Użytkownika dane nie są przekazywane innym podmiotom.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych podczas rejestracji w Portalu oraz w trakcie korzystania z Konta jest dobrowolne.
7. Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których dane dotyczą, a w szczególności zapewni, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.
8. Portal zbiera informacje o adresie IP Użytkownika oraz wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera Użytkownika.
9. Administrator jest uprawniony do przesyłania do Użytkowników informacji związanych korzystaniem z Portalu.
 

§ 6. Zmiany Regulaminu

1. Regulamin Portalu dostępny jest na stronie internetowej: www.good-photo.pl.
2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie poprzez umieszczenie wprowadzonych zmian na stronie internetowej: www.good-photo.pl oraz przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Użytkownika.
3. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty podania ich do wiadomości Użytkowników.
4. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien w terminie 7 dni od daty podania ich do wiadomości Użytkowników złożyć oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu.
5. Niewyrażenie zgody na zmianę Regulaminu oznacza rezygnację Uczestnika z dalszego korzystania z Portalu.
6. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu przez Użytkownika dostęp do Konta zostanie zablokowany po otrzymaniu przez Administratora oświadczenia o braku zgody na zmianę Regulaminu.


§ 7. Postanowienia końcowe

 
1. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczania form korzystania z Portalu, jeżeli okaże się to konieczne ze względów na interesy Portalu lub jego Użytkowników.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) zawieszania działania Portalu z przyczyn technicznych
b) wprowadzania zmian w Portalu
3. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika:
a) w przypadkach wskazanych w Regulaminie
b) w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa
c) nieużywania Konta przez okres 12 miesięcy
4. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia nowego Konta Użytkownikowi, którego Konto zostało uprzednio zablokowane lub usunięte.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezawinionego przez niego działania lub zaniechania, a w szczególności za:
a) treści opublikowane przez Użytkowników w Portalu
b) skutki nieprawidłowego korzystania z Portalu przez jego Użytkowników
c) utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody
d) wejście przez osoby trzecie w posiadanie danych dostępowych do Konta Użytkownika.

 

Regulamin korzystania z Legitymacji Prasowych Good-Photo
 

1. Legitymacja Prasowa Good-Photo to dokument zaświadczający o tym, że jej właściciel reprezentuje Wydawnictwo Good Photo, Grupę Fotograficzną Good Photo oraz Portal good-photo.pl - zwanym dalej Legitymacją Prasową GP w charakterze fotoreportera.
2. Na Legitymacji Prasowej GP znajdują się elementy zgodne z prawem prasowym.
3. Legitymacja Prasowa GP może zostać przyznana osobie, która:
a) Założy Konto na Portalu good-photo.pl, oraz dokona pełnej rejestracji podając wszystkie wymagane dane, prześle zdjęcie w odpowiednim formacie oraz uiści opłatę na konto Właściciela Portalu good-photo.pl  tytułem „Konto Premium GP”
b) Podjął współpracę z portalem/ wydawnictwem Good-Photo
c) Daje rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków fotoreportera
d) Współpracuje lub promuje Portal good-photo.pl
e) Osobie(om) biorącej(ym) udział w ekspedycjach fotograficznych organizowanych przez i przy współpracy z Portalem good-photo.pl d) Współpracuje lub promuje Portal good-photo.pl
4. Po spełnieniu warunków przedstawionych w paragrafie 3., Legitymacja Prasowa GP zostanie wysłana pocztą (listem poleconym) na wskazany adres w terminie 30 dni od daty wpłaty opłaty rejestracyjnej na konto właściciela Portalu Good-Pgoto.pl.
5. Fotoreporter Wydawnictwa Good Photo, Grupy Fotograficznej Good Photo oraz Portalu good-photo.pl legitymujący się Legitymacją Prasową GP jest z racji reprezentowania oraz wykonywania swoich obowiązków, zobligowany do:
a) Należytego zachowania się zgodnie z przyjętymi normami kultury osobistej,
b) Wykonywania swoich obowiązków na najwyższym poziomie,
c)  Informowania Redaktora/ Redaktorów za pomocą poczty elektronicznej, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. posługiwaniu się Legitymacją Prasową GP na imprezach, które nie wymagają akredytacji prasowych.
6. Akredytacje Prasowe będą udzielane wyłącznie posiadaczom konta Premium Portalu good-photo.pl, Pracownikom Wydawnictwa Good Photo oraz współpracownikom Grupy Fotograficznej Good Photo posiadającym ważne Legitymacje Prasowe GP.
7. Legitymacja Prasowa GP wydawana jest na okres jednego roku tj. 12 miesięcy.
8. Koszt wydania Nowej Legitymacji GP w przypadku zagubienie/kradzieży lub ponownego wydanie Nowej Legitymacji GP – jeżeli wchodzi nowy wzór-nieobowiązkowe- jest stały i wynosi 50 zł. Dodatkowo fakt zagubienia/kradzieży należy niezwłocznie zgłosić Redaktorowi mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Okres ważności karty jest tożsamy z poprzednią kartą. (zagubioną/ skradzioną/wymienioną)
9. Nieprzestrzeganie §5 skutkuje unieważnieniem Legitymacji Prasowej GP i jej posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania Legitymacji Prasowej GP oraz zobowiązany jest do pokrycia szkód w mieniu jakich wyrządził podczas jej używania.
10.Do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie uprawniony jest Właściciel Portalu good-photo.pl oraz Redakcja.